برنامه هفتگی پسران

برنامه هفتگی پسران

برنامه كنكور 96 پسران در آموزشگاه راه انديشه

 ( با مديريت مهندس عليرضا عربشاهي )

ايام هفته 1 2 3
شنبه 18:00 15:30
ادبيات
استاد شاهين زاد
19:45 18:15
دین و زندگی
استاد دکتر سرکشیک زاده
20:3030 : 18
عربي
استاد مومن زاده
يكشنبه ---21:30 18:30
زيست
دكتر حقوقي
21:30 18:30
ديفرانسيل
استاد اميدباقر
دوشنبه 18:00 00 : 16
عربي
استاد مومن زاده
21:30   18:30
شيمي
استاد مصلايي
---
سه شنبه 18:30 15:30
فيزيك
مهندس عليرضا عربشاهي
--- ---
چهارشنبه 19:00-  15:30
رياضي تجربي
استاد بابک سادات
20:45-  19:15
زبان
استاد قریشی
---
پنج  شنبه 17:00 15:00
رياضيات گسسته
استاد مشفق
19:00 17:00
هندسه تحليلي
استاد مشفق
19:00 15:00
فیزیک جدید
مهندس عليرضا عربشاهي