اساتید

ليست اسامي استادان آموزشگاه راه اندیشه به ترتيب حروف الفبا ( كنكور 97 )

شیمی استاد محمدرضا  مصلایی-استاد محمد شيخ الاسلامی -استاد پیمان عربشاهی 
فیزیک مهندس آزاد - مهندس عليرضاعربشاهی - مهندس قاضی پور
دیفرانسیل استاد امید باقر - مهندس محمدرضا پوراشرفی 
هندسه و گسسته مهندس محمدرضا پوراشرفي - استاد عزت الله مشفق  
زیست شناسی  دكتر پازوکی - دکتر صدقی - دکتر نجفی نژاد
ریاضی تجربی  مهندس بابك سادات - استاد رئیس السادات
ادبیات  دكتر دهقانی - استاد شاهين زاد
دین وزندگی خانم پرو - استاد روزبه فکری -  استاد هادی موسوی 
عربی استادمومن زاده - استاد فلاح
زبان  استاد قریشی - استاد محمودی